Regulamin Biwaku Lednica

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

• Teren pola jest terenem prywatnym należącym do Fundacji Patria. Przebywanie na terenie pola oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
• Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo uzgadnia się z pracownikiem biwaku. Miejsce wskazuje osoba nadzorująca. W razie nieobecności prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 501 51 99 33.
• Przybywający na teren kampingu zobowiązani są uregulować należność za zadeklarowany czas pobytu. Dowód wpłaty należy zachować do dnia wyjazdu.
• Wizyty osób odwiedzających gości pola namiotowego każdorazowo prosimy zgłaszać u osoby nadzorującej.

II. ZASADY POBYTU:

• Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00.
• Przebywający na terenie biwaku powinien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:
– podchodzenia do zagrody koni
– rozpalania ogniska na terenie ośrodka poza miejscem do tego przeznaczonym
– opłata za drewno do ogniska znajduje się w cenniku
• Na terenie znajduje się plaża oraz kąpielisko niestrzeżone, bez nadzoru ratownika.
• Istnieje możliwość wypożyczenia kajaków – chęć wypożyczenia należy zgłosić wcześniej.
• Osoby przebywające na biwaku mają obowiązek, poza przestrzeganiem niniejszego regulaminu, przestrzegać również przepisów Polskiego Związku Wędkarskiego.
• Osoby nie stosujące się do powyższego regulaminu mogą być wyproszone bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

III. CZAS POBYTU:

Doba kempingowa trwa od 12:00 do 12:00 dnia następnego.
• Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 12:00
• Nie opuszczenie pola namiotowego do godziny 12:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki podstawowej, a do godziny 16:00 naliczenie dopłaty w wysokości 100% stawki podstawowej.
• W przypadku skrócenia pobytu nie zwracane są opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE:

Na terenie pola biwakowego obowiązuje segregacja śmieci.
• Osoba przebywająca na biwaku ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych kampingu powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób.
• Personel (obsługa) może wyprosić z terenu biwaku osobę, która swoim zachowaniem zakłóca spokój lub zagraża bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie biwaku.
• Zabrania się mycia naczyń i opróżniania toalet kampingowych w miejscach do tego nie wyznaczonych.
• Zabrania się mycia pojazdów oraz przyczep kampingowych na terenie pola biwakowego.
Za rzeczy pozostawione bez należytej opieki, kamping nie ponosi odpowiedzialności.
• Szanujemy otaczająca nas przyrodę, nie niszczymy i nie wycinamy drzew i krzewów.
• Dzieci przebywające na terenie biwaku powinny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.
• Zabawy zespołowe a w szczególności gra w piłkę nożną, siatkową może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.

V. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW:

• Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym na teren biwaku mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnej z aktualnie obwiązującym cennikiem opłat.
• Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
• Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie pola namiotowego.
• Parking nie jest strzeżony.

VI. ZASADY POBYTU ZWIERZĄT:

• Na polu biwakowym mogą przebywać zwierzęta domowe; opiekun ma obowiązek posiadać aktualne świadectwo szczepień ochronnych, a w przypadku psów – smycz i kaganiec.
• Za zwierzę przebywające na terenie campingu odpowiada jego właściciel.
• Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania po swoich zwierzętach.
• Zabrania się kąpania zwierząt w sanitariatach.
Prosimy o niepodchodzenie z psami do wybiegu koni. Obecność psa wpływa stresująco na zwierzęta, które robią się płochliwe, nieufne lub agresywne.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Zarządca/kierownik biwaku nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do użytkowników.
• Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z osobą nadzorującą.
• Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie pola. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie pola zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie według aktualnie obowiązujących cen.
• Nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu upoważnia kierownictwo pola do pozbawienia możliwości dalszego pobytu na campingu.
• Nieznajomość regulaminu NIE zwalnia z odpowiedzialności.

Życzymy udanego wypoczynku!